Szczegołowa klauzula informacyjna - postępowanie rekrutacyjne

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym ucznia do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy, ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica, tel. 846183020: e-mail zsizbica@gmail.com

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@rodokontakt.pl

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego ucznia do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 

 1. obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy

 

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 1. Podane dane osobowe mogą zostać  przekazane  jedynie uprawnionym podmiotom i  organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 2. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich  danych osobowych:
 3. a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe