Szczegółowa klauzula informacyjna

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

   

     Szczegółowa klauzula informacyjna
     Przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego na podstawie zgody w celu komunikacji elektronicznej dot. nauczania na odległość (e-learning).

     Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy, ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica, tel. 846183020: e-mail zsizbica@gmail.com

     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: iod@rodokontakt.pl

     Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu komunikacji elektronicznej dot. nauczania na odległość (e-learning) z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.


     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielnie zgody na wskazany powyżej cel przetwarzania.

 

     Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.

 

     Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas obowiązywania zgody.

    Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

     Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

     Przysługują Pani/Panu następujące prawa względem podanych danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wycofania zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie, gdy obowiązywała, e) do usunięcia, f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale Administrator potrzebuje tych danych, aby zrealizować wskazane cele przetwarzania. Brak Pani/Pana zgody na dany cel przetwarzania uniemożliwia jego realizację.

     Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.