Szczegółowa klauzula informacyjna - ZFŚS

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

Szczegółowa klauzula informacyjna

dla osób ubiegających się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy, ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica, tel. 846183020: e-mail zsizbica@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@rodokontakt.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń finansowanych z ZFŚS.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń, zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  (art.6 ust.1 lit. c. RODO)
  2. wypełnienie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez Administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art.9 ust.2 lit. b) RODO) 
  3. niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO)
 6. Podane dane osobowe mogą zostać  przekazane  jedynie uprawnionym podmiotom i  organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich  danych osobowych:
  1. do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Brak podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS.

 

Podstawa prawna: