Szczegółowa klauzula informacyjna - proces zatrudniania nauczyciela

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w związku z nawiązaniem stosunku pracy oraz przebiegiem zatrudnienia nauczyciela w Szkole Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy

 

 1. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy, ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica, tel. 846183020: e-mail zsizbica@gmail.com

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@rodokontakt.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z nawiązaniem stosunku pracy oraz przebiegiem zatrudnienia nauczyciela w Szkole Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  2. niezbędność do wykonania umowy, którą strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit b) RODO)
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres wynikający z  właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną opisaną w jednolitym rzeczowym wykazie akt

 

 1. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
 2. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich  danych osobowych:
 3. a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa może skutkować odmową nawiązania stosunku pracy, odmową przyznania świadczeń wynikających ze stosunku pracy lub rozwiązaniem stosunku pracy.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 • 221.§ 3 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej