Szczegółowa klauzula informacyjna - proces rekrutacji

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy, ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica, tel. 846183020: e-mail zsizbica@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@rodokontakt.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Szkole Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  2. zgoda osoby ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres:
  1. 3 miesięcy od zakończenia danej rekrutacji dla danych z dokumentów aplikacyjnych
  2. wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną opisaną w jednolitym rzeczowym wykazie akt

 

 1. Podane dane osobowe mogą zostać  przekazane  uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich  danych osobowych:
 3. a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo:

 1. e) do usunięcia danych f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania

 

 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowego zakresu danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • 221.§ 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej

 

 

Miejscowość, data  …..………………….…………..

 

 

KLAUZULA  ZGODY KANDYDATA  NA PRZETWARZANIE DODATKOWEGO** ZAKRESU DANYCH OSOBOWYCH W CELU REKRUTACJI

przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Szkole Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy

 

Oświadczam, że:

WYRAŻAM ZGODĘ /NIE WYRAŻAM ZGODY* na przetwarzanie  dodatkowego zakresu moich  danych osobowych ** z dokumentów aplikacyjnych w celu procesu rekrutacji w Szkole Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy

 

…………..……………………………………..

                                                                                                                         Czytelny podpis osoby

* niepotrzebne skreślić

** tj. w szerszym zakresie niż wymagane przepisami prawa np. szczegółowe dane osobowe zawarte w liście motywacyjnym, CV lub innych złożonych dokumentach aplikacyjnych