Szczegółowa klauzula informacyjna - praktykant

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i przebiegiem praktyk w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy, ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica, tel. 846183020: e-mail zsizbica@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@rodokontakt.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją i przebiegiem praktyk studenckich w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. niezbędność do wykonania umowy, którą strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit b) RODO)
  2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres:
 3. wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną opisaną w jednolitym rzeczowym wykazie akt

 

 1. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
 2. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich  danych osobowych:
 3. a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest organizacja i realizacja praktyki.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu