Szczegółowa klauzla informacyjna - zgoda - rodzic,opiekun prawny

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego na podstawie zgody w  związku z wydarzeniami szkolnymi i pozaszkolnymi


Administratorem   danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy, ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica, tel. 846183020: e-mail zsizbica@gmail.com

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe:  iod@rodokontakt.pl

Dane osobowe  będą przetwarzane przez Administratora w  związku z wydarzeniami szkolnymi i pozaszkolnymi w których uczestniczy uczeń m.in.: apele, konkursy, wystawy, olimpiady, zawody , uroczystości, wycieczki, wyjścia  w następujących celach:

 

 • komunikacji elektroniczna z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego lub z uczniem pełnoletnim 
 • publikacja imienia i nazwiska ucznia na stronie  internetowej Administratora 
 • publikacja wyników lub osiągnięć ucznia (naukowe, sportowe, kulturalne etc.)  na stronie  internetowej Administratora 
 • wykorzystanie wizerunku poprzez  jego publikację  na stronie  internetowej Administratora i w  dzienniku elektronicznym jeśli jest stosowany
 • przekazania danych osobowych ucznia do ubezpieczyciela lub pośrednika ubezpieczeniowego w zakresie przez niego wymaganym w przypadku  zawarcia polisy/umowy  ubezpieczeniowej w której ubezpieczającym jest Administrator, a ubezpieczonym uczeń (dla ubezpieczeń nieobowiązkowych)


Podstawą  prawną  przetwarzania  danych osobowych jest udzielnie zgody  na wskazane powyżej cele przetwarzania przez   rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego lub samodzielnie przez ucznia pełnoletniego

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane  wyłącznie uprawnionym  z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie. Odbiorcą danych w zakresie imię, nazwisko, wiek, osiągnięcia, wizerunek może być w organ prowadzący szkołę jeśli ma to związek z realizacją przez niego zadań publicznych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez  czas obowiązywania zgody

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowania

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE

Przysługują Pani/Panu  następujące prawa względem podanych danych osobowych:

 1. a) do dostępu , b) do sprostowania , c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wycofania zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na legalność  przetwarzania w okresie gdy  obowiązywała e) do usunięcia f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych  jest całkowicie dobrowolne, ale Administrator potrzebuje tych danych, aby zrealizować wskazane  cele przetwarzania. Brak Pani/Pana  zgody  na dany cel przetwarzania uniemożliwia   jego realizację np. publikację wizerunku czy imienia i nazwiska ucznia nawet jeśli zostanie laureatem konkursu     

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    - tzw. RODO
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych - z późn.  zmianami
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - późn. zmianami

 

Klauzula udzielenia zgody

przetwarzanie danych osobowych ucznia  lub rodzica/opiekuna prawnego na podstawie zgody w  związku z wydarzeniami szkolnymi i pozaszkolnymi przez Szkołę Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy

 

……..………………….………..
miejscowość i data

Oświadczam, że:

 

 1. Jestem rodzicem /opiekunem prawnym/ uczniem pełnoletnim * :…………………………………

                                                                                                                          imię i nazwisko ucznia
                                                                   

                         

                                                                                                …………………………                       

                                                                                                          czytelny podpis                                   

                       

 

2. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY* na komunikację elektroniczn z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego  lub z uczniem pełnoletnim  w dowolnej sprawie na poniżej podane dane kontaktowe:
telefon*   …………………………..……    e-mail* ………………….……………………………………

Zgoda obejmuje doręczanie pism środkami komunikacji elektronicznej.

                                                                                                                                                                     …………………………                       

                                                                                                          czytelny podpis                                      

                              

                                 

3. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY* na publikację imienia i nazwiska ucznia  na stronie  internetowej Administratora 

                                                                                                                                                           …………………………                       

                                                                                                        czytelny podpis                                        

                                  

 4. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY* na publikacja  wyników lub osiągnięć ucznia (naukowe, sportowe, kulturalne etc.)  na stronie  internetowej Administratora …………………………                       

                                                                                                        czytelny podpis                                       

 

5. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY* na wykorzystanie wizerunku ucznia poprzez  jego publikację  na stronie  internetowej Administratora i w  dzienniku elektronicznym jeśli jest stosowany

 

                                                                                                                                                            …………………………                       

                                                                                                          czytelny podpis

 

 

6.WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY* na przekazania danych osobowych ucznia do ubezpieczyciela lub pośrednika ubezpieczeniowego w zakresie przez niego wymaganym  w przypadku  zawarcia polisy/umowy  ubezpieczeniowej w której ubezpieczającym jest Administrator,   a ubezpieczonym uczeń.
Niniejsza zgoda jest skuteczna pod warunkiem  wyrażenia odrębnej zgody na objęcie ucznia nieobowiązkowym ubezpieczeniem przez konkretnego Ubezpieczyciela.          


                       

                                  

                                                                                       ............................................

                                                                                                                                     czytelny podpis

 


*  niepotrzebne skreślić