PROJEKTY EDUKACYJNE

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

12.12.2016 r.


Podsumowanie projektu edukacyjnego

"Aktywni na rzecz tolerancji"PROJEKT „AKTYWNI NA RZECZ TOLERANCJI”

POD HASŁEM „JA, TY, MY, WY, ONI – RÓŻNI ALE RÓWNI”

W GIMNAZJUM W IZBICY

REALIZOWALI UCZNIOWIE KLASY SPORTOWEJ – I C 


Problemem w naszej społeczności lokalnej jest odrzucenie, niezrozumienie i brak akceptacji dla ludzi niepełnosprawnych, a zwłaszcza ludzi z niepełnosprawnością umysłową, chorych na autyzm,

czy z zespołem Downa. Dlatego bardzo ważne jest aby nasi uczniowie mieli świadomość, że żadna niepełnosprawność nie umniejsza wartości człowieka. Wszyscy, mimo że różni są równi, a empatia

i zrozumienie są w dzisiejszych czasach bardzo potrzebne.

Cele projektu:

- przeciwdziałanie dyskryminacji ludzi niepełnosprawnych,

- eliminowanie uprzedzeń i stereotypów,

- kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec niepełnosprawnych,

-integracja z dziećmi niepełnosprawnymi,

- przełamywanie barier emocjonalnych w kontaktach z ludźmi niepełnosprawnymi.


Adresatami projektu byli:

- uczniowie Zespołu Szkół w Izbicy oraz ich rodzice,

- dzieci i ich rodzice z Niepublicznego Przedszkola  Specjalnego w Krasnymstawie,

- społeczność lokalna


Działania podjęte w ramach projektu:

- wykonanie, na korytarzu szkolnym,  gazetki informującej o projekcie i o tolerancji,

- udział w integracyjnej zabawie andrzejkowej w przedszkolu specjalnym

w Krasnymstawie

- podsumowanie projektu w naszej szkole, na który uczniowie przygotowali dla gości występy taneczne, pokazy gimnastyczne oraz wspólne z gośćmi przygotowywali ozdoby świąteczne.

     Opiekunami projektu były: pani Anna Drygasiewicz - nauczycielka biologii

i wychowawczyni klasy I C oraz pani Małgorzata Dudzińska - nauczycielka plastyki

i zajęć artystycznych.

ROK SZKOLNY 2015/2016

Sprawozdanie z działań w ramach projektu edukacyjnego

„Edukacja ekologiczna w gminie Izbica”

zrealizowanych w Zespole Szkół w Izbicy.

     

     Zadania  w ramach projektu edukacyjnego „Edukacja ekologiczna w gminie Izbica” uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Izbicy zrealizowali w czerwcu bieżącego roku.

     Zamierzone cele zostały osiągnięte. Efektem realizacji działań jest:

- podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i rodziców,

- poznanie form ochrony przyrody w najbliższej okolicy,

- poznanie miejsc ochrony przyrody takich jak Roztoczański Park Narodowy z jego atrakcjami,

- nawiązanie współpracy z gimnazjami z najbliższej okolicy

- rozwijanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania przyrodą, ekologią,

- uświadomienie uczniom potrzeby ochrony przyrody,

- dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji, degradacji środowiska,

- wskazanie uczniom ciekawych form spędzenia wolnego czasu,

- poznanie różnych gatunków roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu,

- kształtowanie umiejętności dobrego wypoczynku w czasie obcowania z przyrodą

na wycieczkach lub zajęciach terenowych,

- rozwijanie szacunku dla przyrody i jej piękna.

     Bezpośrednio w działaniach związanych z realizacją projektu brało udział 20 uczniów klasy III b gimnazjum pod opieka pań Doroty Wituch i Anny Drygasiewicz.  Uczestniczyli oni w wycieczce edukacyjnej do Zwierzyńca, gdzie zwiedzali Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego, poznawali florę i faunę parku podczas wędrówki po rezerwacie Bukowa Góra, obserwowali koniki polskie na groblach stawów Echo. Po powrocie z wycieczki przygotowali sprawozdanie z wyjazdu.

Gimnazjaliści wzięli także udział w dwuetapowym konkursie wiedzy o atrakcjach przyrodniczych najbliższego regionu. Na etapie szkolnym konkursu uczniowie musieli

się wykazać wiedzą w czasie testu sprawdzającego znajomość atrakcji przyrodniczych Lubelszczyzny. Troje najlepszych uczniów, którzy przeszli do dalszego etapu konkursu zmierzyło się ze swoimi kolegami, rywalizując w konkurencji na najlepszą prezentację

o regionie. Jury konkursu postanowiło przyznać trzy równorzędne nagrody

dla gimnazjalistów ze Starego Zamościa, Orłowa Drewnianego i Izbicy.

W wykonaniu zadań pomogli także rodzice uczniów klasy III b, wspierając swoje dzieci

w przygotowaniach do konkursu i organizacji wyjazdu do Zwierzyńca.

     Ponadto w realizację działań aktywnie włączyli się uczniowie klas I – III szkoły podstawowej  obejrzeli i wysłuchali prezentacje przygotowane przez gimnazjalistów,

a następnie przygotowali prace plastyczne związane z tematyką ochrony przyrody.
PROJEKT EDUKACYJNY

"HISTORIA LICZBY  π"     Projekt był realizowany od 26 stycznia do 21 marca 2016r.  przez wszystkich uczniów klasy II B

i jednego ucznia klasy I B gimnazjum. Opiekunem projektu była p. Magdalena Bartosiak.

 

Cele projektu:


Zrozumienie pojęcia niewymierności liczby π.


Spojrzenie na matematykę (szkolną) z innej perspektywy poprzez wystawienie przedstawienia o liczbie π.


Przełamanie niechęci uczniów do nauki matematyki.


Kształtowanie umiejętności  współpracy w grupie, kreatywności, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach.


Doskonalenie umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy (Internet, programy komputerowe, encyklopedie multimedialne).


Zadania do realizacji:


Przygotowanie przedstawienia pt. „Historia liczby π”.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej o liczbie π.

Wykonanie plakatu informującego o realizacji projektu i o przedstawieniu.

Wykonanie scenografii.

Wykonanie zaproszeń na podsumowanie projektu.

Przygotowanie i prezentacja apletu w programie GeoGebra ilustrującego wyznaczanie

liczby π.

Przygotowanie sali do prezentacji projektu.

     Podsumowanie projektu odbyło się  21 marca 2016 o godz. 10.30 w  obecności zaproszonych gości: dyrekcji, nauczycieli i uczniów gimnazjum.