Deklaracja dostępności - Raport

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:


    Deklaracja dostępności


       Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą              o dostępności cyfrowej” w związku
z wdrożeniem WCAG2.1. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Izbicy. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy
o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.


    Wstęp


       Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy o nazwie https://zsizbica.pl

 

    Daty publikacji i aktualizacji


       Data publikacji strony internetowej: 02.09.2015 r.
       Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.09.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych    i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


   Treści niedostępne

  1. Mapa placówki jest niedostępna - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  2. W części strony nie ma nagłówków, ponieważ zostały umieszczone dużo wcześniej.
  3. Niektóre pliki jpg nie są opisane ponieważ zostały umieszczone wcześniej.
  4. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
  5. Niektóre elementy graficzne nie są dostępne cyfrowo ponieważ zostały umieszczone dużo wcześniej.
  6. Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany dokumentów) ponieważ zostały umieszczone dużo wcześniej.

 

   Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


      Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej   w Izbicy.

 

   Skróty klawiaturowe

      Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Adres poczty elektronicznej zsizbica@gmail.com

Kontaktować można się także telefonicznie pod numerami telefonów: 84 6183 092,  84 6183 020.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

   Procedura wnioskowo-skargowa

      Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące   od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła  odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

 

    Dostępność architektoniczna

       Budynek Szkoły Podstawowej w Izbicy
      1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada siedem wejść ( zwanymi też wyjściami ewakuacyjnymi):

- wejście główne z podjazdem dla wózków inwalidzkich,

- wejście do szatni obok wejścia głównego,

- wejście do szatni (od strony boiska),

- wejście do siłowni i szatni przy sali gimnastycznej od strony placu zabaw,

- wejście od tarasu na dolny hol,

- wejście od tarasu na dolny korytarz

- wejście do kuchni przy drodze prowadzącej do parkingu

Tylko wejście główne umożliwia dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu . Budynek jest wielokondygnacyjny, ilość schodów na trzech poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
      2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Dostęp do toalet dla osób na wózkach inwalidzkich jest ograniczony ze względu na konieczność pokonania schodów. Dostępna jest tylko toaleta na dolnym holu. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
      3) Opis dostosowań, na przykład: pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
      4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
      5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
      6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik    z polskiego języka migowego.


      Oświadczenie sporządzono: 2020-09-16.

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


   Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy
ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica
adres e-mail: zsizbica@gmail.com
nr tel.: 84 6183 092, 84 6183 020