STYPENDIUM SZKOLNE
Maria Konopnicka

Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Izbicy

Do pobrania:

Informacja o udzielaniu stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

    Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy    w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełonosprawność, alkoholizm lub narkomania, ciężka lub dlugotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych lub rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca

do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00zł.

Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmniny Izbica stypendium szkolne  udziela się w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan            i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

- pokrycia uczniom szkół ponadgimnazjalnych kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku             o przyznanie pomocy materialnej oraz dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń        o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Termin składania wniosków: dla uczniów szkół

do 15 września 2017 r. dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2017 r. Wnioski o przyznanie  stypendium szkolnego należy złożyć do szkoły do której uczęszcza uczeń lub do Samorządowego Ośrodka Oświaty w Izbicy ul.Gminna 4.

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydaków na podstawie rachunków, faktur

i innych imiennych dowodów wpłaty, wystawionych w okresie, na który została przyznana pomoc materialna.

Lista wydatków, które można ponieść w ramach stypendium szkolnego:

- zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów

- zakup komputera, oprogramowania, oraz urządzeń do komputera (np.monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, router, głośniki do celów edukacyjnych)

- zakup tuszy do drukarek, multimedialnych programów edukacyjnych

- zakup artykułów,  przyborów szkolnych i pomocy edukacyjnych

- opłata za udział w wcieczkach szkolnych, wyjściach/wyjazdach do kina, teatru, lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę

- zakup plecaka, tornistra i torby szkolnej

- zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (nie więcej niż trzy pary w roku szkolnym)

- zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego (koszulki i spodenki nie więcej niż 3 kompletów

na cały rok szkolny)

- zakup dresów lub bluzy i spodni sportowych (nie więcej niż 2 komplety na cały rok szkolny)

- koszt przejazdu do szkoły na podstawie imiennych biletów miesięcznych

- opłata za mieszkanie w internacie oraz za bursę szkolną

- opłata za udział w zajęciach nauki języków obcych dodatkowych zajęciach wyrównawczych

             w szkole i poza szkołą, zajęciach logopedycznych lub innych zajęciach edukacyjnych